ข้อมูลงานวิจัยและบทความอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กราฟแสดงจำนวนผลงานวิจัยอาจารย์


ผลงานวิจัยอาจารย์

# ปีงบประมาณ ชื่อวิจัย รายละเอียดวิจัย ผู้วิจัย
1 2563
พฤติกรรมสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ในเขตพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
Health Behavior of Migrant Workers in Health Service Accessibility in Lower Part of the Greater Mekong River Sub-regional Area
ทุนวิจัย : 120,000 บาท
ประเภททุน : ทุนวิจัยสนับสนุนเงินรายได้
ประเภทวิจัย : งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์
 • 2 2563
  การมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานควบคุมและป้องกันอุบัติภัยทางน้ำในชุมชน
  The participation to establish control and prevention standards for water accidents in community
  ทุนวิจัย : 350,000 บาท
  ประเภททุน : เงินวิจัยสนับสนุนแผ่นดิน
  ประเภทวิจัย : งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์
 • อาจารย์จารุพร
 • อาจารย์ญาณิฐา
 • ผศ.รัชนี
 • ผศ.ดร.มณฑิชา
 • 3 2562
  การบ่งอันตรายจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในงานเทียนสำหรับชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี
  Identify Hazardous and Preparation of the Safety Standards Operation procedure for make Buddhist Lent candle in community of Ubon Ratchathani Province.
  ทุนวิจัย : 50,000 บาท
  ประเภททุน : กิจกรรมสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับหลักสูตร 3 หลักสูตร
  ประเภทวิจัย : งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์
 • อาจารย์ญาณิฐา
 • อาจารย์จารุพร ดวงศรี
 • อาจารย์ชัยกฤต ยกพลชนชัย
 • ผศ.รัชนี จูมจี
 • ผศ.คมสันต์ ธงชัย
 • 4 2563
  การมีส่วนร่วมในการสร้างระบบมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียน
  The Participation to establish safety standard system in school
  ทุนวิจัย : 350,000 บาท
  ประเภททุน : เงินวิจัยสนับสนุนแผ่นดิน
  ประเภทวิจัย : งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์
 • อาจารย์ญาณิฐา
 • อาจารย์จารุพร ดวงศรี
 • ผศ.ดร.มณฑิชา รักศิลป์
 • ผศ.รัชนี จูมจี
 • กราฟแสดงจำนวนผลบทความอาจารย์


  ผลงานบทความอาจารย์

  # ปี บทความ แหล่งที่ตีพิมพ์ ระดับ ค่าน้ำหนัก Impact factor
  1 2563
  Behavior-related risk factors for opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma among rural people living along the Mekong River in five Greater Mekong Subregion Countries
  (ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์)
  Acta Tropica
  1 1 2.629
  2 2563
  Sustainable prevention of cholangiocarcinoma through community participation in a high-incidence area in Thailand
  (ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์)
  Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
  1 1 1.500
  3 2563
  Effectiveness of leader village health volunteers training program on preventing cholangiocarcinoma in Thailand: advantages for high-risk area with limited public health personnel
  (ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์)
  Journal of Cancer Education
  1 1 1.576
  4 2564
  Public health interventions for preventing re-infection of Opisthorchis viverrini: application of the self-efficacy theory and group process in high-prevalent areas of Thailand
  (ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์)
  Tropical Medicine and International Health
  1 1 2.308
  5 2563
  พฤติกรรมเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ: การประเมินสถานการณ์ตามบริบทชุมชนของคนไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดศรีสะเกษ
  (ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์)
  วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  0.6 1
  6 2563
  การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัวในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
  (ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์)
  วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์
  0.8 1
  7 2563
  ผลของโปรแกรมการจัดการอาหารและโภชนาการแก่เด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไร่น้อย จังหวัดอุบลราชธานี
  (ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์)
  วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  0.6 1
  8 2564
  ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีในอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
  (ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์)
  วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  0.6 1
  9 2564
  การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุตามวิถีชีวิตท้องถิ่นในเขตอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
  (ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์)
  วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  0.6 1
  10 2562
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานบนที่สูงของคนงานก่อสร้าง กรณีศึกษาพุทธสถานราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  Factors associated with the Accident Prevention Behaviors of High falling in construction workers. Case Study at Buddhamadhani Asoke Tumbon Boongmai in Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province.
  (ผู้แต่ง : ชัยกฤต, สุนทรี)
  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEUNIC 2019 North Eastern University
  11 2564
  ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยใช้สารเคมีในแผนก พ่นสีอู่ซ่อมรถ แห่งหนึ่งใน จังหวัดอุบลราชธานี
  Knowledge, Attitudes And Behaviors Of Chemical Safety In The Department Paint a Car Repair In Ubon Ratchathani
  (ผู้แต่ง : ชัยกฤต, จารุพร, ญาณิฐา)
  กำหนดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสร้างสุขภาวะ” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ครั้งที่ ๑
  National Conference on Health Research and Innovation 2021 (NCHRI2021)
  12 2564
  การจัดการด้านการยศาสตร์สำหรับกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุที่ทำงานจักสานไม้ไผ่ กรณีศึกษา ชุมชนทุ่งขุนน้อย จ.อุบลราชธานี
  Ergonomic Management among the Aging Workers in bamboo weaving group: Tung Khunnoi Community, Ubon Ratchathani province
  (ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี, เกวลิน มนตรี, ศิริรัตน์ ประทัยกุล, ศดานันท์ พรมวงค์, อริสา นิลมาลี)
  Thai Journal of Ergonomics
  -0.02 -0.02
  13 2564
  การจัดการด้านการยศาสตร์สำหรับกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุที่ทำงานจักสานไม้ไผ่ กรณีศึกษา ชุมชนทุ่งขุนน้อย จ.อุบลราชธานี
  Ergonomic Management among the Aging Workers in bamboo weaving group: Tung Khunnoi Community, Ubon Ratchathani province
  (ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี, เกวลิน มนตรี, ศิริรัตน์ ประทัยกุล, ศดานันท์ พรมวงค์, อริสา นิลมาลี)
  การประชุมวิชาการทางการยศาสตร์
  Virtual ErgoCon 2021
  14 2564
  การจัดการด้านการยศาสตร์สำหรับงานยกเคลื่อนย้ายกระสอบยางพาราในสหกรณ์สวนยางพารา เมืองอุบลราชธานี.
  (ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี, เฉลิมสิริ เพพพิทักษ์,, สุวัสสา ปั้นเหน่ง)
  TCI
  -
  0.8 1
  15 2564
  การประเมินภาวะการบริโภคเกลือในประชาชนประเทศไทย
  Estimated dietary sodium intake in Thailand: A nation-wide population survey with 24- hour urine collections.
  (ผู้แต่ง : Chailimpamontree W, Kantachuvesiri S, Nuntapanich P, ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์, Charoenbut P)
  วารสารคลินิคHypertens
  J Clin Hypertens.
  1 1.00
  16 2561
  การศึกษานำร่องรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของเด็กและผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคมือเท้าปากของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
  A Pilot Study of the Development of the Health Behavior Model for the Prevention of Hand, Foot and Mouth Disease among Children and Caregivers in Child Development Center, Sadao District, Songkhla Province
  (ผู้แต่ง : สราวุธ อัมพร, อาจารย์ ดร.เพ็ญมาศ, ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์)
  2 0.6
  17 2563
  องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดยะลา
  Identify Components and Its Indicators Satisfaction of Public Health Staff Operation Working in Health Promoting Hospital Located in Yala Provinces
  (ผู้แต่ง : มลฑิรา สายวารี, อาจารย์ ดร.เพ็ญมาศ, กิตติพร เนาว์สุวรรณ)
  2 0.6
  18 2564
  การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
  Development of the prevention and control model for hand, foot, and mouth disease in child care center, Sadao District, Songkhla Province
  (ผู้แต่ง : สราวุธ อัมพร, อาจารย์ ดร.เพ็ญมาศ, ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์)
  1 0.8
  19 2564
  องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความสุขในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดยะลา
  Happiness Factors and Indicators of Public Health Staff Operation Working in Health Promoting Hospital, Yala Provinces
  (ผู้แต่ง : มลฑิรา สายวารี, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, อาจารย์ ดร.เพ็ญมาศ)
  1 0.8